REGULAMIN APLIKACJI POMAGATOR.PL

(dalej „Regulamin”) 

Pomagator.pl jest aplikacją (dalej „Aplikacja”), której misją jest łączenie ze sobą osób zainteresowanych nieodpłatnym świadczeniem sobie wzajemnej pomocy w sprawach życia codziennego. Aplikacja umożliwia także wymianę informacji pomiędzy użytkownikami.

Aplikacja udostępniana jest przez Annę Kryus, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HintHelp z siedzibą pod adresem: ul. Zielińska 3, 31-227 Kraków, nr NIP: 6762339734 (dalej „Dostawca Aplikacji”), kontakt pod adresem email: kontakt@pomagator.pl.

UWAGA:

Aplikacja Pomagator znajduje się w wersji produkcyjnej – beta, co oznacza, że jeszcze nie wszystkie planowane funkcjonalności lub rozwiązania działają w niej w sposób docelowy. Korzystanie z Aplikacji w wersji produkcyjnej jest z zasady nieodpłatne, za wyjątkiem opcji wykupienia pakietu Pomapinów (punktów) lub skorzystania z innych płatnych funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt VII.5-6 Regulaminu. O wszelkich kolejnych zmianach, w tym o zakresie usług dostępnych w Aplikacji oraz o dalszych modyfikacjach treści Regulaminu, Dostawca Aplikacji informować będzie z 14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie Użytkownikom odpowiedniego komunikatu w wiadomości e-mail / wiadomości sms / wyświetlenie komunikatu po zalogowaniu się w Aplikacji – stosownie do danych kontaktowych, które Użytkownik podał podczas rejestracji w Aplikacji. 


 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Aplikacji przez osoby, które chcą za jej pośrednictwem zgłosić potrzebę otrzymania drobnej pomocy w życiu codziennym i/lub chcą takiej pomocy udzielać (dalej „Użytkownicy”).
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Dostawcę Aplikacji określa osobny dokument, tj. Polityka Prywatności dostępna tutaj.
  4. Użytkownikiem Aplikacji może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zdolność konkretnych osób do zawierania czynności prawnych (w tym zawarcia umowy o odpłatne korzystanie z Aplikacji) określają odpowiednie przepisy prawa.
  5. Zabronione jest umieszczanie w Aplikacji treści obraźliwych, wulgarnych, posiadających podłoże seksualne, agresywnych, nakłaniających do przemocy, dyskryminacji bądź nienawiści, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami (np. celowe wprowadzenie innych Użytkowników w błąd co do potrzeby uzyskania pomocy). Takie wpisy mogą usuwane przez Dostawcę Aplikacji bez uprzedniej notyfikacji.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji to: urządzenie mobilne (telefon, tablet), które posiada możliwość komunikacji z Internetem oraz funkcję lokalizacji, posiadanie adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego lub konta w portalu Facebook.
 2. Funkcjonalności Aplikacji
  1. Aplikacja umożliwia Użytkownikom:
   1. zamieszczanie i wyświetlanie ogłoszeń o potrzebie otrzymania pomocy (dalej „Prośby”),
   2. wzajemną interakcję Użytkowników (wiadomości prywatne w obrębie Aplikacji) celem uzgodnienia sposobu wykonania Prośby, albo wykonania Prośby (jeśli Prośba dotyczy udzielenia informacji),
   3. ocenianie innego Użytkownika po wykonaniu przez niego Prośby,
   4. zakup punktów umożliwiających składanie kolejnych Próśb,
   5. zakup lub skorzystanie z innych usług oferowanych przez Dostawcę Aplikacji.
  2. Aplikacja jest pośrednikiem pomiędzy Użytkownikami, pozwalającym komunikować się w celu skojarzenia ze sobą osoby, która potrzebuje drobnej pomocy w sprawach życia codziennego z osobą, która takiej pomocy chce nieodpłatnie udzielić. Na takim skojarzeniu Użytkowników i umożliwieniu komunikacji, rola Aplikacji się kończy. Dostawca Aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników wobec siebie ani w sytuacji ich osobistego spotkania, ani w komunikacji online.
  3. Dostawca Aplikacji nie kontroluje prawidłowości i prawdziwości zapytań o pomoc umieszczanych w Aplikacji, ani ich zgodności z przepisami prawa. Dostawca Aplikacji będzie niezwłocznie reagować na zgłoszenia otrzymane od Użytkowników w zakresie nieprawidłowego postępowania innych Użytkowników podczas korzystania z Aplikacji
 3. Rejestracja konta
  1. Rejestracja konta Użytkownika w Aplikacji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego z podaniem adresu e-mail lub numeru telefonu.
  2. Następnie Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail lub sms z prośbą o potwierdzenie rejestracji przesłanym kodem.
  3. W kolejnym kroku Użytkownik ustanawia swoje dane do logowania: nazwę użytkownika oraz hasło. W tym momencie zostaje z użytkownikiem zawarta umowa o korzystanie z Aplikacji.
  4. Zabrania się podawania w toku rejestracji fałszywych danych, korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
  5. Użytkownik powinien zachować w poufności wybrane przez siebie hasło do logowania w Aplikacji. Dostawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie hasła przez Użytkownika innym osobom. W razie utraty lub ujawnienia swojego hasła, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Dostawcę Aplikacji.
  6. Po utworzeniu konta, Użytkownik ma możliwość edycji zawartych tam danych, w tym zmianę swojego loginu, hasła, danych kontaktowych, zdjęcia oraz ustawień.
  7. Użytkownik powinien w zakładce „Ustawienia” w Aplikacji zaznaczyć swoje preferencje co do udzielania pomocy, tj. wskazać dziedziny, w których gotowy jest świadczyć pomoc oraz zasięg terytorialny, z jakiego chce otrzymywać Prośby.
 4. Logowanie się przez Facebook
  1. W Aplikacji istnieje możliwość założenia konta po zalogowaniu się na portalu Facebook.
  2. Jeśli użytkownik nie zakładał wcześniej konta w Aplikacji, to pierwsze zalogowanie się przez Facebook będzie równoznaczne z założeniem konta w Aplikacji. W kolejnym kroku Użytkownik ustanawia swoje dane do logowania: nazwę użytkownika oraz hasło.
  3. Jeśli Użytkownik założył już wcześniej konto w Aplikacji, to ma możliwość zalogowania się do niej przez Facebook bez konieczności podawania hasła do swojego konta w Aplikacji.
 5. Dodawanie i realizacja Próśb
  1. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może dodawać w Aplikacji Prośby, tj. zapytania o udzielenie Użytkownikowi drobnej, bezpłatnej albo odpłatnej pomocy. Prośby mogą zawierać umieszczone przez Użytkownika zdjęcia lub krótkie filmy. Użytkownik dodając Prośbę wybiera jedną z opcji: pomoc bezpłatna albo odpłatna.
  2. Dostawca Aplikacji weryfikuje Prośbę pod względem m.in. jej zgodności z Regulaminem, a następnie akceptuje ją, albo odrzuca w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 48h od jej dodania przez Użytkownika. W przypadku odrzucenia Prośby, Dostawca Aplikacji wskaże przyczynę odrzucenia.
  3. Prośba widnieje w Aplikacji przez 7 dni (jeśli Użytkownik nie usunie jej wcześniej). Użytkownik może dokonać jednorazowego przedłużenia prośby o kolejne 7 dni.
  4. Prośba musi być zgodna ze stanem faktycznym. Zamieszczenie Prośby powinno odzwierciedlać rzeczywistą potrzebę otrzymania drobnej pomocy przez Użytkownika.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie w Aplikacji. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na fakt, że Dostawca Aplikacji może usunąć daną Prośbę lub jej część (np. zdjęcie), recenzję, pytanie, komentarz lub odpowiedź, którą uzna za niezgodne z niniejszym Regulaminem.
  6. Prośba widoczna jest:
   1. na mapie dostępnej w Aplikacji (dalej „Mapa”) dla wszystkich Użytkowników, przy czym lokalizacja prośby jest każdorazowo wskazywana przez Użytkownika i może być wskazana dokładnie lub w przybliżeniu;
   2. na liście Próśb wyświetlanej innym Użytkownikom według ich lokalizacji i zakresu terytorialnego oferowanej przez siebie pomocy, którą wskazali w ustawieniach swego konta.
  7. Lokalizacja Prośby nie jest jednoznaczna z lokalizacją Użytkownika, o której mowa w pkt VI Regulaminu. Użytkownik może wskazać dowolną lokalizację swojej Prośby, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na miejsce jej spełnienia.
  8. W celu zrealizowania Prośby, należy skontaktować się poprzez wiadomość prywatną w Aplikacji z Użytkownikiem, który ją zamieścił i uzgodnić sposób realizacji Prośby. W przypadku Prośby o odpłatną pomoc, Użytkownicy proponują w wiadomości prywatnej kwotę brutto wykonania Prośby. Następnie Użytkownik, który dodał Prośbę wybiera wedle swojego uznania jednego z Użytkowników i uzgadnia z nim sposób realizacji Prośby.
  9. Jeżeli Użytkownik wystawiający Prośbę, nie chce otrzymywać kolejnych propozycji jej spełnienia, może usunąć ogłoszenie, które odtąd będzie nadal widoczne wraz z wiadomościami w pamięci Aplikacji jedynie dla niego i innych Użytkowników uczestniczących w konwersacji.
  10. Aplikacja komunikuje Użytkownikowi Prośby złożone w jego okolicy, a także inne informacje (np. o wystawieniu Użytkownikowi oceny, itp.) za pomocą powiadomień. Użytkownik może w każdej chwili zarządzać swoimi ustawieniami co do powiadomień.
  11. Użytkownik, którego Prośba została spełniona, powinien niezwłocznie w Aplikacji zaznaczyć ten fakt (przyznanie serduszka, dalej „Podziękowanie”) wraz ze wskazaniem Użytkownika, który udzielił Pomocy. W przypadku Prośby o odpłatną pomoc, Użytkownicy dokonują zapłaty pomiędzy sobą indywidualnie. Dostawca Aplikacji nie pośredniczy w procesie płatności, nie udostępnia narzędzi umożliwiających jej dokonanie, ani nie pobiera żadnych opłat za niniejszą funkcjonalność.
  12. Dostawca aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z rozliczeń pomiędzy Użytkownikami. Jednak w przypadku wystąpienia sporu, możliwe jest zgłoszenie takiej sytuacji na adres e-mail: kontakt@pomagator.pl – postaramy się pomóc.
 6. Lokalizacja
  1. Używanie Aplikacji wymaga udostępnienia przez Użytkownika swojej lokalizacji w celu otrzymywania przez Użytkownika powiadomień z Aplikacji, wyświetlania Użytkownikowi Próśb z jego okolicy oraz wskazywania na Mapie poszczególnych Użytkowników gotowych do świadczenia pomocy.
  2. Użytkownik może wybrać opcję lokalizacji przybliżonej, tj. takiej dzięki której dokładne określenie jego lokalizacji nie jest możliwe („Lokalizacja Zamazana”).
 7. Punkty rozliczeniowe
  1. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji Użytkownik otrzymuje na wstępie 5 punktów (dalej „Punkty”), zwanych Pomapinami („Pomapiny”).
  2. Za realizację Prośby Użytkownika przez innego Użytkownika (dalej „Otrzymanie Pomocy”) pobierane są Punkty. Domyślnie każda Prośba kosztuje 1 Punkt, jednak Prośby wymagające większego zaangażowania od innych Użytkowników mogą wycenione przez Aplikację na wymagającą wydatkowania większej ilości Punktów. Szacowanie kosztowności danej Prośby odbywa się na etapie jej dodawania przez Użytkownika.
  3. Użytkownik, który zrealizuje Prośbę innej osoby, po otrzymaniu od tej osoby Podziękowania, otrzymuje na swoje konto odpowiednią liczbę Punktów wskazanych w Aplikacji.
  4. Użytkownik może otrzymywać dodatkowe Punkty za inne działania, np. polecenie Aplikacji znajomym, otrzymanie bardzo wysokiej oceny od innych Użytkowników itp. Szczegółowe zasady przyznawania Punktów wraz z określoną ilością za poszczególne działania Użytkowników określone są tutaj.
  5. Możliwe jest zakupienie dodatkowych Punktów według cennika dostępnego tutaj. Wykorzystanie Punktów w celu otrzymania Pomocy nie jest ograniczone czasowo.
  6. Dostawca Aplikacji może oferować dodatkowe usługi, tj. np. umożliwienie wymiany Punktów na rabaty w firmach partnerskich lub umożliwienie zakupu zaawansowanych opcji w Aplikacji. Zasady korzystania z dodatkowych usług określone są tutaj.
  7. Płatność za Punkty i za dodatkowe usługi może nastąpić poprzez przelew bankowy zlecany drogą elektroniczną za pomocą systemu PayU.
 8. System ocen Użytkowników
  1. Po otrzymaniu Pomocy, Użytkownik powinien podsumować daną Prośbę poprzez:
   1. wybranie jej na liście swoich Próśb,
   2. wystawienie oceny Użytkownikowi, który udzielił Pomocy.
  2. Użytkownik który udzielił Pomocy może podsumować daną Prośbę poprzez:
   1. wybranie jej na liście swoich udzielonych Pomocy,
   2. przesłanie do Użytkownika, który otrzymał Pomoc prośby o wystawienie oceny,
   3. wystawienie oceny Użytkownikowi, który otrzymał Pomoc.
  3. Nie można wystawiać ocen innym Użytkownikom, niż tym, od których otrzymało się Pomoc lub którym udzieliło się Pomocy.
  4. Wystawienie innemu Użytkownikowi oceny polega na przyznaniu serduszka, oraz opcjonalnego komentarza tekstowego.
  5. Użytkownik, który otrzymuje dużą ilość wysokich ocen za udzieloną przez siebie Pomoc, może otrzymać dodatkowe Punkty, według zasad określonych tutaj.
  6. Dostawca Aplikacji może czasowo zawiesić konto Użytkownika, lub ograniczyć jego dostęp do Aplikacji jeśli (i) Użytkownik otrzymał co najmniej pięć ocen i jednocześnie (ii) średnia tych ocen jest niższa lub równa 2. W takim przypadku Użytkownik proszony jest o udzielenie wyjaśnień. Następnie Dostawca Aplikacji decyduje o odblokowaniu konta Użytkownika, pozostawieniu jego blokady lub o usunięciu konta.
 9. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie używał Aplikacji w celu osobistym, z pominięciem jakichkolwiek celów handlowych czy komercyjnych. Zabronione jest pobieranie od Użytkowników poza Aplikacją zapłaty pieniężnej za wykonaną Pomoc.
  2. Zabronione jest umieszczanie w treści Próśb i/lub w komunikacji z innymi Użytkownikami informacji o możliwości wykonania Pomocy odpłatnie, a także propozycji dokonania pieniężnej zapłaty za Pomoc
  3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kontaktował się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji w żadnych innych celach niż świadczenie sobie wzajemnej, bezpłatnej pomocy w drobnych sprawach życia codziennego.
 10. Prawa własności intelektualnej
  1. Umieszczając w Aplikacji jakiekolwiek treści pisane lub wizualne lub audiowizualne (teksty, zdjęcia, filmy, dalej „Treści”), Użytkownik oświadcza, że:
   1. jest ich autorem i posiada pełnię praw autorskich do Treści, co oznacza, że w szczególności, że Treści nie zostały skopiowane z innego źródła, chyba, że Użytkownik uprawniony jest do umieszczenia Treści w Aplikacji na innej podstawie, np. na zasadach prawa cytatu lub posiadając stosowną licencję,
   2. Treść nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich,
   3. udziela Dostawcy Aplikacji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej w tym sieci Internet, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Dostawcę Aplikacji, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie materiałów i treści w bazach danych – na cele udostępniania Aplikacji Użytkownikom, a także na wykorzystanie treści i materiałów w celu promocji Aplikacji.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treści mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników w ramach dozwolonego użytku osobistego.
  3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać Treści, do których uzyskał dostęp podczas korzystania z Aplikacji, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, dalszego rozpowszechniania lub transmitowania elektronicznie Treści umieszczonych w Aplikacji.
  4. Jeżeli prawa Użytkownika do treści, które umieścił w Aplikacji zostaną naruszone przez innego Użytkownika, należy zgłosić tę sytuację Dostawcy Aplikacji w formie mailowej. Dostawca Aplikacji podejmie niezwłocznie kroki w celu usunięcia naruszenia.
 11. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z działalnością Aplikacji należy składać mailowo na adres: kontakt@pomagator.pl, bądź pisemnie na adres: ul. Zielińska 3, 31-277 Kraków.
  2. Dostawca Aplikacji rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania w formie takiej, w jakiej reklamacja była złożona.
  3. Użytkownik będący konsumentem w Unii Europejskiej, jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń elektronicznie poprzez specjalną platformę interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
 12. Likwidacja konta
  1. Umowa zawarta przez Użytkownika z Dostawcą Aplikacji o udostępnianie Aplikacji ma charakter bezterminowy, tzn. obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez jedną lub obydwie strony.
  2. Użytkownik może w każdej chwili zlikwidować swoje konto w Aplikacji. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do Dostawcy Aplikacji na adres: kontakt@pomagator.pl
  3. Dostawca Aplikacji może zablokować lub zlikwidować konto Użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin, w szczególności zamieszcza w Aplikacji treści bezprawne lub niezgodne z dobrymi obyczajami lub stwarzające zagrożenie dla innych Użytkowników albo oferuje Pomoc odpłatnie, składa oferty zapłaty za zrealizowanie jego Prośby lub w inny sposób wykorzystuje Aplikację do swych celów komercyjnych.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Dostawca Aplikacji podejmuje wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia nieprzerwanego jej działania, jednak nie gwarantuje pełnej ciągłości w działaniu Aplikacji. Co jakiś czas Aplikacja podlega pracom konserwacyjnym. Prace te będą w miarę możliwości przeprowadzane w nocy, tak by zminimalizować niedogodności dla Użytkowników.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, ma zastosowanie kodeks cywilny.
  3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
  4. Zmiany dokonywane w Regulaminie będą Użytkownikowi notyfikowane za pomocą danych kontaktowych podanych przez Użytkownika na etapie rejestracji (e-mail, numer telefonu lub e-mail podany przez Użytkownika w portalu Facebook) oraz poprzez powiadomienia wyświetlane w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może wypowiedzieć umowę zawartą z Dostawcą Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie swojego konta (zgodnie z pkt XII.2. Regulaminu) lub za 14-dniowym terminem wypowiedzenia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do Dostawcy Aplikacji na adres: kontakt@pomagator.pl